Bůh, sex a manželství: přehled témat

Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan nemá velkou motivaci a čas číst tyto často obsáhlé a teologickým jazykem psané texty. Proto se signály.cz rozhodly začít vytvářet […]

Continue reading

Motto: „Když hovoříme o neviditelném „tajemství skrytém v Bohu od věčnosti“, mluvíme o tom, že: (1.) Bůh je společenství lásky a (2.) jsme předurčeni kúčasti na této výměně lásky. Lidské tělo toto „tajemství“ … vyjadřuje už od okamžiku našeho stvoření. Jak? Právě skrze krásu a tajemství pohlavní odlišnosti a naše povolání stát se „jedním tělem“ […]

Continue reading

Motto: „Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz. Je jedním ze základních témat, na něž jsem se zaměřil v kněžském povolání, službě na kazatelně, zpovědnici a také ve službě, kterou vykonávám psaným slovem. V člověku milujícím lidskou lásku se rodí také živá potřeba napnout všechny síly pro krásnou lásku. Láska je totiž krásná.“ Sv. […]

Continue reading

3. Co lidské tělo šeptá o Bohu

Motto: „[Kristus] vystoupil na katedru kříže a předal nám své učení, které napsal na svém těle.  Udělal ze sebe knihu, jejíž písmena jsou tak viditelná,  že je každý člověk může dokonale číst i přes slabost svého rozumu a svého zraku.“ Sv. Kateřina Sienská, Listy, č. 318 „Když vidíme tvého narozeného Syna, vidíme tebe, Bože neviditelný, […]

Continue reading

Motto:  „Je snad lidská láska myslitelná bez Ženicha a bez lásky, jíž miloval až do krajnosti?“ Sv. Jan Pavel II.: Před zlatníkovým krámkem „Opravdová manželská láska je pozdvižena k účasti na božské lásce.“ Gaudium et spes, 48 Hlavní myšlenky: Jak spolu souvisí Bůh a manželství? – Manželství je dar od Boha – Bůh je jeho […]

Continue reading

5. Proč patří sex až do manželství?

„Manželství ať mají všichni v úctě.“ (Žid 13,4) „Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Manželský život, vyhrazený Božím ustanovením pouze manželským párům, se totiž stane pramenem štěstí a pokoje, pouze nakolik dokážete zachovávat čistotu, a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí.“ Papež Benedikt […]

Continue reading

Motto:  „Nač startovat motor, když nechcete vyjet z garáže?“ Neznámý autor Hlavní myšlenky: Sex patří až do manželství. Pokud s tím nesouhlasíte, nemá cenu číst dál. 🙂 Pokud patří do manželství sex, pak i sexuální předehra, tj. úmyslné vzájemné probouzení a stimulace sexuálního vzrušení a rozkoše. Období chození má svoje vlastní úkoly: je potřeba se […]

Continue reading

Motto: „Ten, kterého máš nyní, není tvůj muž…“ Ježíš Kristus (Jan 4,18) „Často říkáme, že toužíme po čistotě, ale potom děláme rozhodnutí, která ji sabotují.“ Randy Alcorn Hlavní myšlenky: Je velmi obtížné najít jediný rozumný důvod, proč by někdo, kdo chce upřímně zachovávat předmanželskou čistotu, chtěl s druhým bydlet před svatbou. Ty dvě volby se […]

Continue reading

Motto: „Čím víc člověk Boha poznává jako milujícího Otce, jehož srdce přetéká láskou k nám a kterému jde o naše štěstí, tím víc důvěřuje opodstatněnosti i těch zákonů, které třeba na první pohled nedávají smysl. Tato důvěra v našeho Stvořitele musí stát u základu každého pokusu rozlišit dobro od zla, zvlášť když jde o „obtížně […]

Continue reading

Motto: „Jde o rozdíl větší a hlubší, než se obyčejně myslí, neboť je spjat se dvěma vzájemně se vylučujícími představami o lidské osobě a sexualitě.“ Jan Pavel II., Familiaris consortio, 32 Hlavní myšlenky: Antikoncepce a přirozené plánování rodičovství (PPR) mají stejný cíl: vyhnout se početí dalšího dítěte; oba jsou to způsoby záměrné kontroly početí. Mezi […]

Continue reading

Motto: „Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. „Co mi chceš dát? – prosí Abraham Boha – Jsem stále bezdětný“ (Gn 15,2). „Dej mi syny! Nedáš-li, umřu!“ křičí Ráchel na manžela Jákoba (Gn 30,1).“ (KKC, čl. 2374) Hlavní myšlenky: Početí nového lidského života (prokreace) svou důstojností nesrovnatelně převyšuje rozmnožování ostatních živočichů (reprodukci). […]

Continue reading

Motto: „Církev jako nevěsta Ježíše Krista chce být knězem milována úplně a bezvýhradně, tak, jak ji miluje Ježíš Kristus. Kněžský celibát je tedy darování sebe samého v Kristu a s Kristem, obětované pro jeho církev. Jan Pavel II., Pastores dabo vobis, 29 „Tohle se stává často, Same, když jsou důležité věci v nebezpečí – někdo […]

Continue reading

Motto: „Na základě svého duchovního úřadu utvrzovat bratry (srov. Lk 22,32) deklaruji, že církev nemá vůbec žádnou autoritu udělovat kněžské svěcení ženám a že toto rozhodnutí musí být považováno všemi věřícími církve za definitivní.“ Jan Pavel II., Ordinatio sacerdotalis, 4 „My muži můžeme být často velmi špatnými kněžími. To proto, že nejsme dostatečně mužští. Nic […]

Continue reading