Akadémia Karola Wojtylu

Poslaním Akadémie Karola Wojtylu (AKW) je podporovať manželstvo a rodinu ako inštitúcie najmä ich interdisciplinárnym štúdiom, formáciou a vzdelávaním jednotlivcov a rodín a podporou pastoračných aktivít. Činnosť AKW je inšpirovaná dielom pastiera, filozofa a teológa Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža svätého Jána Pavla II.

Základným programovými cieľmi združenia je podpora, propagácia a interdisciplinárne štúdium manželstva a rodiny, podpora rozvoja a stability rodiny vo všetkých spoločenských vzťahoch. Naše chápanie definície manželstva a rodiny sa riadi Magistériom Katolíckej cirkvi.

Na realizáciu tohto cieľa AKW organizuje akademické programy, školenia, semináre a inú výchovno-vzdelávaciu činnosť; realizuje vedecko-výskumnú činnosť vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú rodiny, najmä v oblasti humanitných vied; vydáva publikácie; spolupracuje s organizáciami a inštitúciami príbuzného charakteru doma aj v zahraničí, najmä s Pápežským teologickým inštitútom Jána Pavla II. v Ríme a jeho pobočkami; organizuje výchovné, kultúrne a osvetové podujatia  na podporu rodiny; udeľuje štipendiá a granty.

Najvýznamnejšou aktivitou AKW je organizácia trojročného programu Diplom v rodinnej pastorácii.