Akadémia Karola Wojtylu

Akadémia Karola Wojtylu (AKW) má v centre svojej pozornosti manželstvo a rodinu, ktoré sú svetlom sveta a cestou Cirkvi. Jej poslaním je štúdium, formácia a vzdelávanie manželov, kňazov, zasvätených a odborníkov, s cieľom napomáhať pastorácii rodín na Slovensku. Činnosť AKW je inšpirovaná dielom pastiera, filozofa a teológa Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža, svätého Jána Pavla II.

Najvýznamnejšou aktivitou AKW je organizácia trojročného programu:

Ďalšími aktivitami AKW je spolupráca na programoch:

Logo AKW zachytáva jej poslanie nasledovnými symbolmi: 

Rodina – línie osôb, predstavujú manželov a rodinu ako vzájomné spoločenstvo osôb (communio personarum). Zároveň sú symbolom chrámu predstavujúceho Cirkev, ktorá je tvorená domácimi cirkvami. Siluety osôb môžu byť interpretované aj ako horiaci plameň –  symbol lásky Najsvätejšej Trojice, ktorá je modelom rodiny. Preto je rodina svetlom pre Cirkev a svet.

Kajak – jedna z foriem evanjelizácie Karola Wojtylu. Skúsenosť sprevádzania mladých a rodín sa často diala uprostred prírody (kajaky, lyže…). Obrátený kajak slúžil aj ako oltár, na ktorom kňaz Wojtyla slávil Eucharistiu, z ktorej žije Cirkev. Reálna skúsenosť lásky medzi mužom a ženou je základom pastoračného uvažovania AKW. Cieľom je privádzať k láske, ktorou je Boh, cez skúsenosť lásky prežívanej v ľudskom spoločenstve.

Kniha – symbol hľadania jasu Pravdy aj prostredníctvom štúdia a vzdelávania. Úlohou AKW je vovádzať do pravdy o láske. Otvorená kniha symbolizuje Ducha Svätého a dva základné pramene poznania pravdy – Sväté Písmo a Magistérium Cirkvi, ktorých Boží Duch je prvotným autorom.

NEWSLETTER AKW WOJTYLOVKY

No.1 (2020 – zima)