Akadémia Karola Wojtylu

Akadémia Karola Wojtylu (AKW) má v centre svojej pozornosti manželstvo a rodinu, ktoré sú svetlom sveta a cestou Cirkvi. Jej poslaním je štúdium, formácia a vzdelávanie manželov, kňazov, zasvätených a odborníkov, s cieľom napomáhať pastorácii rodín na Slovensku. Činnosť AKW je inšpirovaná dielom pastiera, filozofa a teológa Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža, svätého Jána Pavla II.

Najvýznamnejšou aktivitou AKW je organizácia trojročného programu:

Ďalšími aktivitami AKW je spolupráca na programoch:

Logo AKW zachytáva jej poslanie nasledovnými symbolmi: 

Rodina – línie osôb, predstavujú manželov a rodinu ako vzájomné spoločenstvo osôb (communio personarum). Zároveň sú symbolom chrámu predstavujúceho Cirkev, ktorá je tvorená domácimi cirkvami. Siluety osôb môžu byť interpretované aj ako horiaci plameň –  symbol lásky Najsvätejšej Trojice, ktorá je modelom rodiny. Preto je rodina svetlom pre Cirkev a svet.

Kajak – jedna z foriem evanjelizácie Karola Wojtylu. Skúsenosť sprevádzania mladých a rodín sa často diala uprostred prírody (kajaky, lyže…). Obrátený kajak slúžil aj ako oltár, na ktorom kňaz Wojtyla slávil Eucharistiu, z ktorej žije Cirkev. Reálna skúsenosť lásky medzi mužom a ženou je základom pastoračného uvažovania AKW. Cieľom je privádzať k láske, ktorou je Boh, cez skúsenosť lásky prežívanej v ľudskom spoločenstve.

Kniha – symbol hľadania jasu Pravdy aj prostredníctvom štúdia a vzdelávania. Úlohou AKW je vovádzať do pravdy o láske. Otvorená kniha symbolizuje Ducha Svätého a dva základné pramene poznania pravdy – Sväté Písmo a Magistérium Cirkvi, ktorých Boží Duch je prvotným autorom.

Zoznam členov predsedníctva AKW od júla 2021

1.      ThLic. Mgr. Marek Iskra – predseda

2.      ThLic. Róbert Neupauer

3.      ThLic. Maroš Lovič

4.      Mgr., Bc. Richard Kucharčík, MSMF, PhD.

5.      Mgr. Mária Kucharčík, MSMF

6.      Ing. Andrej Makovník, MSMF, dcjm

7.      doc., PaedDr. Zuzana Chanasová, MSMF, PhD.

8.      ThLic., Ing. Juraj Schindler

9.      ThLic., Mgr. Štefan Žarnay, dcjm, MSMF, PhD.

NEWSLETTER AKW WOJTYLOVKY

No.1 (2020 – zima)

No.2 (2021 – jar )

No.3 (2021 – leto