Spoločenstvo Karola Wojtylu (SKW)

Spoločenstvo Karola Wojtylu je medzinárodná neformálna skupina ľudí inšpirovaných katechézami sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite podľa Božieho plánu – teológiou tela.

Aktuálne tvoria skupinu kňazi, rehoľníci i laici žijúci v manželstve, zasvätenom alebo slobodnom stave.

Viacerí z nás sme absolventmi Pápežského Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium teológie manželstva a rodiny na Lateránskej univerzity v Ríme či Washingtone, alebo Medzinárodného teologického Inštitútu v Rakúskom Trumau alebo Gamingu. Dôležitú časť skupin tvoria ľudia, ktorí sa k učeniu Jána Pavla II. dostali prostredníctvom prednášok, kníh, či formačných kurzov.

Pohľad sv. Jána Pavla II. nám pomohol pochopiť cieľ a zmysel nášho života a povolania, podstatu Boha, pravý význam Eucharistie, pravý význam našich tiel a našej sexuality, vzťahy, panenstvo, čnosť čistoty, manželstvo i plodnosť, dokonca i samu teológiu a učenie Cirkvi.

Stretávame sa pravidelne počas roka, aby sme sa spoločne modlili, zdieľali a uvažovali nad spôsobmi a cestami ako tlmočiť teológiu tela súčasnej kultúre.

Teológiu tela vidíme ako jednu z možných ciest novej evanjelizácie. Preto svoje úsilie a čas venujeme šíreniu náuky Jána Pavla II. prostredníctvom literatúry, prednášok, duchovných obnov, formačných kurzov a študijných skupiniek.

Aktivity Spoločenstva Karola Wojtylu organizačne zabezpečujú Akadémia Karola WojtyluMisijná škola Karola Wojtylu.

Akadémia Karola Wojtylu (AKW)

Poslaním Akadémie Karola Wojtylu (AKW) je podporovať manželstvo a rodinu ako inštitúcie najmä ich interdisciplinárnym štúdiom, formáciou a vzdelávaním jednotlivcov a rodín a podporou pastoračných aktivít. Činnosť AKW je inšpirovaná dielom pastiera, filozofa a teológa Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža svätého Jána Pavla II. Pri napĺňaní svojich cieľov úzko spolupracuje s Pápežským inštitútom Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme a jeho pobočkami po celom svete.

Základným programovými cieľmi združenia je podpora, propagácia a interdisciplinárne štúdium manželstva a rodiny, podpora rozvoja a stability rodiny vo všetkých spoločenských vzťahoch. Naše chápanie definície manželstva a rodiny sa riadi Magistériom Katolíckej cirkvi.

Na realizáciu tohto cieľa AKW organizuje akademické programy, školenia, semináre a inú výchovno-vzdelávaciu činnosť; realizuje vedecko-výskumnú činnosť vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú rodiny, najmä v oblasti humanitných vied; vydáva publikácie; spolupracuje s organizáciami a inštitúciami príbuzného charakteru doma aj v zahraničí, najmä s Pápežským inštitútom Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme a jeho pobočkami; organizuje výchovné, kultúrne a osvetové podujatia na podporu rodiny; udeľuje štipendiá a granty.

Najvýznamnejšou aktivitou AKW je organizácia trojročného programu Diplom v rodinnej pastorácii.

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW)

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW) je občianske združenie medzinárodného charakteru zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v októbri roku 2016.

Hlavným poslaním MŠKW je podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôzneho veku a životného stavu učenie Katolíckej cirkvi vo svojej plnosti, a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti.

VIAC INFO O MŠKW