PRIHLASOVANIE

V akademickom roku 2021/22 môžeme prijať max. 4 rodiny + 2 kňazov/ zasvätené osoby. Prihlasovanie je možné do 6. júna 2021.

Prihláška pre rodinyTU

Prihláška pre kňazov, rehoľníkov, seminaristov TU

 

Prílohy k prihláške

– Štruktúrovaný životopis

– Motivačný list

– Odporúčanie farára, príp. ďalšie odporúčania

Súhlas so spracúvaním osobných údajov/rodina

Súhlas so spracúvaním osobných údajov/zasvätená osoba

Prílohy prosíme zaslať na adresu sekretariátu AKW (privítame e-mailom).

 

Stručné predstavenie

Diplom v rodinnej pastorácii je akademicko-formačný projekt, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v jednotlivých diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

 

Cieľová skupina

 • – manželské páry aktívne v rodinnej pastorácii alebo túžiace po formácii, najmä no nie výlučne, s vysokoškolským vzdelaním
 • – odborníci špecializujúci sa na rodinu, seminaristi, rehoľníci a mladí kňazi

*

Prínos pre Cirkev a rodinu

 • – posilnenie spirituality svätosti v rodine
 • – príprava aktérov rodinnej pastorácie, čiže manželských párov
 • – budovanie kultúry rodiny na Slovensku v atmosfére stupňujúcich sa útokov na manželstvo a rodinu
 • – formácia kňazov a rehoľníkov

*

Organizátori

Akadémia Karola Wojtylu pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.

Tváre

Riaditeľ programu                                               ThLic. Mgr. Marek Iskra

Akademický zástupca riaditeľa programu          ThLic. Róbert Neupauer

Duchovný zástupca riaditeľa programu              ThLic. Maroš Lovič

Sekretariát                                                   Mgr. Bc. Richard Kucharčík, MSMF, PhD. a Mgr. Mária Kucharčík, MSMF

Piliere programu

Program Diplom v rodinnej pastorácii je postavený na troch pilieroch, ktoré sú vyjadrením metódy sv. Jána Pavla II: na akademickom pilieri (katedra), rodinnom pilieri (kajaky) a duchovnom pilieri (kaplnka). Spolu tvoríme spoločenstvo pri štúdiu, prechádzkach a rozhovoroch prírodou i na kolenách.

Akademický pilier

Cieľom programu je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá umožní účastníkom pochopiť význam povolania do manželstva, s cieľom spolupracovať na práci pre rodinu vo svojich diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

Akademický zbor

Akademický pilier zabezpečujú tri typy prednášajúcich:

 • – profesori Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme
 • – slovenskí a českí kňazi a laici s titulom z Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme
 • – iní prizvaní odborníci

Kritériom výberu je ich odbornosť a vernosť kresťanskej vízii rodiny vyjadrenej v Magistériu (Lumen gentium, Gaudium et spes, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Veritatis Splendor a ďalších).

Rodinný pilier

Rodiny zúčastňujúce sa stretnutí vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa navzájom povzbudzuje na ceste svätosti v rodine, v prekonávaní prekážok a v šírení kultúry rodiny s využitím bohatstva jednotlivých hnutí a spoločenstiev.

 • – stretnutí sa zúčastňuje vždy celá rodina aj s deťmi
 • – v čase vzdelávania rodičov sa deťom sa venuje stály tím formovaných animátorov
 • – okrem toho je vždy priestor pre aktivity celej rodiny

 

Duchovný pilier

program je otvorený pre všetky katolícke rodiny a jednotlivcov rešpektujúc mnohorakosť hnutí a spoločenstiev v Katolíckej cirkvi.

 • – centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie a sviatosť zmierenia, ruženec, eucharistická adorácia, duchovné rozhovory atď.)
 • – počas každého stretnutia je prítomný duchovný koordinátor a ďalší kňazi

 

Priebeh stretnutí

Každé letné stretnutie pozostáva zo študijného týždňa so šiestimi dňami vyučovania, v rámci ktorých sa strieda akademická činnosť s rodinným životom, odpočinkom, duchovným životom a spolunažívaním. Štúdium začína letným stretnutím, ktoré je podmienkou pre absolvovanie víkendových stretnutí.

Každé víkendové stretnutie pozostáva z dvoch intenzívnych vyučovacích dní počas víkendu, rovnako kombinujúc aspekty rodinného, duchovného a sociálneho života, tak ako aj v letnom období.

Študijný plán

Študijný plán je rozdelený do troch rokov a to v rámci troch 7-dňových letných stretnutí a deviatich víkendových stretnutí. Každý predmet je ukončený krátkou písomnou prácou. Na konci kurzu manželia spoločne predložia a obhája záverečnú prácu.

Obsah programu je motivovaný učením Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté i do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Jednotlivé predmety majú určenú presnú dotáciu hodín v závislosti od typu stretnutia. Predmety počas letného stretnutia majú dotáciu 4 hodiny, víkendové stretnutia 12 hodín.

 1. Filozofický modul (garantuje ThLic. Maroš Lovič)

Ľudská osoba ako vzťahové bytie (4)

Sociológia rodiny (4)

Rodina a sociálna politika (4)

Rodina, spoločenstvo osôb (12)

 1. Teologický modul (garantuje ThLic. Marek Iskra)

Manželstvo a rodina v Starom zákone (4)

Manželstvo a rodina v Novom zákone(4)

Rodina v Tradícii a v Magistériu Cirkvi (4)

Ján Pavol II., cesta svätosti (4)

Úvod do Teológie tela (4)

Teológia tela (12)

Boží plán s rodinou: sviatosť manželstva (12)

 1. Morálny modul (garantuje ThLic. Róbert Neupauer)

Základy morálky (4)

Pud, láska, stud a čistota (4)

Integrácia lásky a dar Ducha (12)

Rodina, svätyňa života: plodnosť manželskej lásky a bioetické otázky (12)

Dar manželskej lásky a povolanie k svätosti (12)

Spiritualita manželstva a rodiny (12)

 1. Psychopedagogický modul (garantuje doc. Zuzana Chanasová, MSMF, PhD.)

Psychológia manželského života (4)

Výchova detí v cnostiach (4)

Výchova sexuality a citového života (4)

Deti, médiá a výchova (4)

Manželské krízy: genéza a terapia (12)

Výchova sexuality a citového života v praxi (12)

 1. Pastoračný modul (garantuje Mgr. Bc. Richard Kucharčík, MSMF, PhD.)

Odovzdávanie viery v rodine (4)

Pastorácia rodín (4)

Manželstvo v kánonickom práve (4)

Pastoračné sprevádzanie (12)

 

Náklady

Náklady na absolvovanie programu sú zložené z dvoch častí: z ročného školného a z ubytovacích nákladov.

Školné

Ročné školné je 675 EUR za celú rodinu. Zahŕňa náklady na vyučujúcich, techniku, prípravu, preklad a tlač materiálov a náklady na zabezpečenie animátorov pre deti. Je splatné po čiastkach. Prvé dve splátky je potrebné uhradiť pred plánovaným letným stretnutím nasledovne:

 • – 100 EUR najneskôr do 31. mája
 • – 200 EUR najneskôr do 30. júna

Ďalšie tri splátky sú splatné vždy v sume po 125 EUR, najmenej 2 týždne pred víkendovými stretnutiami.

Ubytovacie náklady

K celkovým nákladom treba osobitne prirátať náklady na ubytovanie a stravu za každú osobu v rodine v závislosti od miesta stretnutia. Cena za dospelého sa pohybuje vždy v rozmedzí 25-28 EUR na osobu a deň vrátane nocľahu a plnej penzie. Pre deti sú poväčšine možnosti zliav (v závislosti od veku a požiadaviek na ubytovanie a stravu dieťaťa). Poplatok za pobyt uhrádza rodina na mieste. Náklady na dopravu sú v réžii rodiny.

 

Atmosféra

Záznam z relácie rádia Lumen

 

Kontaktné údaje

Akadémia Karola Wojtylu

Podháj 37,

974 05 Banská Bystrica

sekretariat(at)adkw.sk

Chcem podporiť tento projekt

“Toto je hodina rodiny. Budúcnosť ľudstva prechádza rodinou.” sv. Ján Pavol II.