PRIHLASOVANIE

V akademickom roku 2023/24 môžeme prijať ďalšie rodiny + 2 kňazov/ zasvätené osoby venujúcich sa pastorácii rodín.

Prihlasovanie je možné do 31. mája 2023.

Záujemci budú o prijatí informovaní do 15. júna 2023. Prvé stretnutie novoprijatých rodín bude v termíne: 9. – 15. júl 2023.

Prihláška TU

 

Prílohy k prihláške

Prílohy prosíme zaslať na adresu sekretariátu AKW (privítame e-mailom):  sekretariat(at)adkw.sk

Príloha č. 1. Štruktúrovaný životopis

Príloha č. 2. Motivačný list

Príloha č.3. Odporúčanie farára, príp. ďalšie odporúčania

Príloha č.4. Súhlas (zvoľ podľa stavu)

a. Súhlas so spracúvaním osobných údajov/rodina

b. Súhlas so spracúvaním osobných údajov/zasvätená osoba

 

Stručné predstavenie

Diplom v rodinnej pastorácii je akademicko-formačný projekt, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v jednotlivých diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

 

Cieľová skupina

 • – manželské páry aktívne v rodinnej pastorácii alebo túžiace po formácii, najmä no nie výlučne, s vysokoškolským vzdelaním
 • – odborníci špecializujúci sa na rodinu, seminaristi, rehoľníci a mladí kňazi

*

Prínos pre Cirkev a rodinu

 • – posilnenie spirituality svätosti v rodine
 • – príprava aktérov rodinnej pastorácie, čiže manželských párov
 • – budovanie kultúry rodiny na Slovensku v atmosfére stupňujúcich sa útokov na manželstvo a rodinu
 • – formácia kňazov a rehoľníkov

*

Organizátori

Akadémia Karola Wojtylu pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.

Tváre

Riaditeľ programu                                               ThLic. Mgr. Marek Iskra

Akademický zástupca riaditeľa programu           ThLic. Róbert Neupauer

Duchovný zástupca riaditeľa programu               ThLic. Maroš Lovič

Sekretariát                                                           Doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

Predsedníctvo Akadémie Karola Wojtylu

Piliere programu

Program Diplom v rodinnej pastorácii je postavený na troch pilieroch, ktoré sú vyjadrením metódy sv. Jána Pavla II: na akademickom pilieri (katedra), rodinnom pilieri (kajaky) a duchovnom pilieri (kaplnka). Spolu tvoríme spoločenstvo pri štúdiu, prechádzkach a rozhovoroch prírodou i na kolenách.

Akademický pilier

Cieľom programu je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá umožní účastníkom pochopiť význam povolania do manželstva, s cieľom spolupracovať na práci pre rodinu vo svojich diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

Akademický zbor

Akademický pilier zabezpečujú tri typy prednášajúcich:

 • – profesori Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme
 • – slovenskí a českí kňazi a laici s titulom z Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme
 • – iní prizvaní odborníci

Kritériom výberu je ich odbornosť a vernosť kresťanskej vízii rodiny vyjadrenej v Magistériu (Lumen gentium, Gaudium et spes, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Veritatis Splendor a ďalších).

Rodinný pilier

Rodiny zúčastňujúce sa stretnutí vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa navzájom povzbudzuje na ceste svätosti v rodine, v prekonávaní prekážok a v šírení kultúry rodiny s využitím bohatstva jednotlivých hnutí a spoločenstiev.

 • – stretnutí sa zúčastňuje vždy celá rodina aj s deťmi
 • – v čase vzdelávania rodičov sa deťom sa venuje stály tím formovaných animátorov
 • – okrem toho je vždy priestor pre aktivity celej rodiny

 

Duchovný pilier

program je otvorený pre všetky katolícke rodiny a jednotlivcov rešpektujúc mnohorakosť hnutí a spoločenstiev v Katolíckej cirkvi.

 • – centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie a sviatosť zmierenia, ruženec, eucharistická adorácia, duchovné rozhovory atď.)
 • – počas každého stretnutia je prítomný duchovný koordinátor a ďalší kňazi

Priebeh stretnutí

Každé letné stretnutie pozostáva zo študijného týždňa so šiestimi dňami vyučovania, v rámci ktorých sa strieda akademická činnosť s rodinným životom, odpočinkom, duchovným životom a spolunažívaním. Štúdium začína letným stretnutím, ktoré je podmienkou pre absolvovanie víkendových stretnutí.

Každé víkendové stretnutie pozostáva z dvoch intenzívnych vyučovacích dní počas víkendu, rovnako kombinujúc aspekty rodinného, duchovného a sociálneho života, tak ako aj v letnom období.

Študijný plán

Študijný plán je rozdelený do troch rokov a to v rámci troch 7-dňových letných stretnutí a deviatich víkendových stretnutí. Každý predmet je ukončený krátkou písomnou prácou. Na konci kurzu manželia spoločne predložia a obhája záverečnú prácu.

Obsah programu je motivovaný učením Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté i do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Jednotlivé predmety majú určenú presnú dotáciu hodín v závislosti od typu stretnutia. Predmety počas letného stretnutia majú dotáciu 4 hodiny, víkendové stretnutia 12 hodín.

 1. Filozofický modul (garantuje ThLic. Maroš Lovič)

Ľudská osoba ako vzťahové bytie (4)

Sociológia rodiny (4)

Rodina a sociálna politika (4)

Rodina, spoločenstvo osôb (12)

 1. Teologický modul (garantuje ThLic. Marek Iskra)

Manželstvo a rodina v Starom zákone (4)

Manželstvo a rodina v Novom zákone(4)

Rodina v Tradícii a v Magistériu Cirkvi (4)

Ján Pavol II., cesta svätosti (4)

Úvod do Teológie tela (4)

Teológia tela (12)

Boží plán s rodinou: sviatosť manželstva (12)

 1. Morálny modul (garantuje ThLic. Róbert Neupauer)

Základy morálky (4)

Pud, láska, stud a čistota (4)

Integrácia lásky a dar Ducha (12)

Rodina, svätyňa života: plodnosť manželskej lásky a bioetické otázky (12)

Dar manželskej lásky a povolanie k svätosti (12)

Spiritualita manželstva a rodiny (12)

 1. Psychopedagogický modul (garantuje doc. Zuzana Chanasová, MSMF, PhD.)

Psychológia manželského života (4)

Výchova detí v cnostiach (4)

Výchova sexuality a citového života (4)

Deti, médiá a výchova (4)

Manželské krízy: genéza a terapia (12)

Výchova sexuality a citového života v praxi (12)

 1. Pastoračný modul (garantuje Mgr. Bc. Richard Kucharčík, MSMF, PhD.)

Odovzdávanie viery v rodine (4)

Pastorácia rodín (4)

Manželstvo v kánonickom práve (4)

Pastoračné sprevádzanie (12)

 

Náklady

Náklady na absolvovanie programu sú zložené z dvoch častí: z ročného školného a z ubytovacích nákladov.

Školné

Ročné školné je 675 EUR za celú rodinu.

Pre jednotlivca (kňaza/zasvätenú osobu) je výška ročného školného 345 EUR.

Zahŕňa náklady na vyučujúcich, techniku, prípravu, preklad, tlač materiálov a náklady na zabezpečenie formácie a služby animátorov. Školné je splatné po čiastkach.

Pre rodinu je 675 EUR je ročné školné rozdelené na:

 • – prvú splátku 150 EUR do 31. mája;
 • – druhú splátku 150 EUR do 30. júna;
 • – ďalšie tri splátky vo výške 125 EUR sa platia vždy dva týždne pred jesenným/zimným/jarným víkendovým stretnutím.

 

Pre jednotlivca je 345 EUR je ročné školné rozdelené na:

 • – prvú splátku 75 EUR do 31. mája;
 • – druhú splátku 75 EUR do 30. júna;
 • – ďalšie tri splátky vo výške 65 EUR sa platia vždy dva týždne pred jesenným/zimným/jarným víkendovým stretnutím.

 

Ak je to pre účastníkov výhodnejšie, platbu možno zaplatiť jednorazovo celú do 31. mája pred letným stretnutím.

 • Úhrada školného sa deje bankovým prevodom TU

 

Ubytovacie náklady

K celkovým nákladom treba osobitne prirátať náklady na ubytovanie a stravu za každú osobu v rodine v závislosti od miesta stretnutia. Cena za dospelého sa pohybuje vždy v rozmedzí 28-35 EUR na osobu a deň vrátane nocľahu a plnej penzie. Pre deti sú poväčšine možnosti zliav (v závislosti od veku a požiadaviek na ubytovanie a stravu dieťaťa). Poplatok za pobyt uhrádza rodina na mieste. Náklady na dopravu sú v réžii rodiny.

 

Atmosféra

Záznam z relácie rádia Lumen

Relácia TV LUX Doma je doma: Akadémia Karola Wojtylu – Keď študuje celá rodina

Ak máš čas počas dlhých zimných večerov na zaujímavé čítanie newslettrov, viac o nás Ti prezradia naše noviny Wojtylovky ?

Kontaktné údaje

Akadémia Karola Wojtylu

Podháj 37,

974 05 Banská Bystrica

sekretariat(at)adkw.sk

Chcem podporiť tento projekt

“Toto je hodina rodiny. Budúcnosť ľudstva prechádza rodinou.” sv. Ján Pavol II.