Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

v spolupráci s Košickou arcidiecézou

Akadémiou Karola Wojtylu

otvára prihlasovanie na akademický program

Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2021/22.

 

Charakteristika

Formovať myseľ i srdce

Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi tohto programu.

FORMOVAŤ MYSEĽ – pretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu.

Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Uvedený základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.

FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstva – pretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve.

Celý program je obohatený o spoločné slávenie Eucharistie, spoločné stolovanie, rozhovory pri občerstvení. Nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

Duchovným správcom programu je riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, ktorý okrem duchovnej starostlivosti zabezpečuje i prepojenie študentov s ich farnosťou a ich zapojenie do pastorácie.

Obsah štúdia

Filozoficko-teologický základ

Osoba z pohľadu filozofickej a teologickej antropológie

Manželstvo a rodina vo Svätom Písme

Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine

Morálna teológia - princípy

Morálna teológia - špeciálna

Pastorácia manželstva a rodiny

Základy bioetiky

Teológia manželstva a rodiny

Lektúra diela K. Wojtylu „Láska a zodpovednosť“

Teológia tela - katechézy o ľudskej osobe a láske

Kánonické právo manželské

Manželstvo ako sviatosť

Spiritualita manželského a rodinného života

 

Spoločenskovedný blok

Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

Biomedicínsky rozmer manželského života

Rodina v právnom systéme spoločnosti

Pedagogika rodiny

Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny

Sociálna a rodinná politika

Sociológia rodiny

Sprevádzanie manželov a rodín

Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu a Kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

Vyučujúci

Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenska a zahraničia, profesori i absolventi Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre vedy o manželstve a rodine a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok sú zapojení aj zahraniční profesori. Garantom programu je  Mons. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

 

Cieľové skupiny

Program je určený pre osobnú i profesionálnu formáciu kňazov, zasvätených, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

  • Hlavným zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).
  • Ďalším zámerom je následná profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, katechéti, pastorační pracovníci a sociálni pedagógovia)

 

 

Organizácia štúdia

Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha vždy od septembra do mája, pričom  jeden akademický rok pozostáva z  11  vopred dohodnutých termínov. Program sa realizuje počas sobôt, v rámci ktorých je vyučovací deň rozvrhnutý do ôsmich vyučovacích hodín, medzi nimi je čas na občerstvenie, spoločný obed, zdieľanie, rozhovory s vyučujúcimi i študentmi. Ďalšia časť štúdia pozostáva zo samoštúdia, lektúry zadaných textov, vypracovania zadaní a úloh a e-learningu.

Táto forma je vhodná zvlášť pre pracujúcich a pre manželské páry s deťmi. Jej výhodou je:

   • nižšia časová náročnosť
   • pestrejšia paleta hosťujúcich prednášajúcich
   • family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s deťmi vďaka prítomným animátorom

Súčasťou štúdia je min. jedno víkendové stretnutie za rok.

 

Podmienky získania titulu

Program master je štúdiom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

   • Ako riadni študenti sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho štúdia náboženských vied alebo ekvivalentného filozoficko- teologického štúdia.
    • Pre získanie titulu je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, skúšku z cudzieho jazyka, vykonať pastoračnú prax, napísať záverečnú prácu pod vedením školiteľa a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodinyRodina v pohľade spoločenských vied.
   • Iní záujemcovia sa môžu prihlásiť ako tzv. mimoriadni študenti, pričom po absolvovaní im nebude udelený akademický titul, ale certifikát o absolvovaní programu.
    • Pre získanie certifikátu o absolvovaní je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, vykonať pastoračnú prax, a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodinyRodina v pohľade spoločenských vied.

Po absolvovaní štúdia (v oboch formách) a po splnení podmienok môžu účastníci získať kánonickú misiu arcibiskupa.

 

Školné

Jednotlivci 300€/akademický rok

Manželský pár 450€/akademický rok

Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady.

Školné je splatné v troch splátkach počas akademického roka. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o zníženie školného, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

Okrem školného študent uhrádza náklady na  víkendové stretnutie za rok a obedy počas stretnutí. Občerstvenie počas stretnutí je v réžii komunity študentov.

 

Prihlásenie

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť TENTO FORMULÁR najneskôr do 11. júna 2021. K prihláške je potrebné dodať kópiu diplomu dosiahnutého vzdelania, resp. maturitného vysvedčenia, štruktúrovaný životopis, krátky motivačný list a odporúčanie farára, v prípade kňazov odporúčanie ordinára. Viac informácií o forme potrebných dokumentov zašleme po prihlásení.

Maximálny počet uchádzačov, ktorí budú prijatí v akademickom roku 2021/22 je 20, uchádzači z Košickej arcidiecézy môžu byť uprednostnení.

Kontakty

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89, 041 21 Košice

www.tf.ku.sk

sekretariatakw@gmail.com