Čo má spoločné teológia tela s umením? Teológia tela, keďže pojednáva o tele, sa hlboko dotýka aj umenia, ktoré telo zobrazuje. Ján Pavol II. sa téme ľudského tela ako námetu umeleckého diela venoval v štyroch posledných katechézach (LX-LXIII) druhého cyklu teológie tela. V nich poukazuje etické limity, ktoré zaväzujú umelca pri spracovaní témy ľudského tela. No tému prepojenosti ľudského tela a umenia môžeme hľadať aj v ďalších krokoch pontifikátu Jána Pavla II.

Rímsky triptych

Rímsky triptych – duchovný závet Jána Pavla II. z roku 2003 môžeme považovať za kľúč k pochopeniu teológie tela. Ján Pavol II. rozjíma nad freskami Michelangela v Sixtínskej kaplnke. Vo svojom závete pápež okrem iného rozjíma nad skutočnosťou stvorenia, nad hľadaním Prameňa, ku ktorému je treba vystupovať proti prúdu, nad tajomstvom Počiatku, cesty a Konca. Počiatok odhaľuje taktiež Koniec. Prameňom, ktorý človek hľadá je „Slovo“ – Kristus. Pre Jána Pavla II. sa Michelangelo stáva mimoriadne blízkym, pretože dokázal na stenách kaplnky zachytiť prvotné Božie videnie. K tomuto „videniu“ je povolaný každý človek a toho je schopný len kráčajúc k Prameňu.

Viac

Sixtínska kaplnka – svätyňa teológie tela

Sixtínska kaplnka sa pre Jána Pavla II. stala miestom rozjímania nad tajomstvom Počiatku a Konca ľudských dejín, nad tajomstvom Krista a tajomstvom človeka. Je známe, že práve Ján Pavol II. nariadil v rámci reštaurácie fresiek odstránenie bedrových rúšok, ktoré predchádzajúci pápeži nechali primaľovať Michelangelovým nahým postavám. Pri homílii venovanej obnoveným freskám Ján Pavol II. vyhlásil, že Sixtínska kaplnka je v istom zmysle „svätyňou teológie ľudského tela“. Rovnako poznamenal, že Sixtínska kaplnka pripomína dôležitý deň v živote každého pápeža. Pred celou Katolíckou cirkvou sa stala miestom pôsobenia Ducha Svätého, posvätným miestom, kde sa zhromažďujú kardináli, aby manifestovali vôľu Krista. Aj kvôli týmto udalostiam sa stala táto svätyňa zvlášť meditovanou v srdci Jána Pavla II., čo sa odrazilo i na celom pontifikáte slovanského pápeža.

Virtuálna prehliadka

List umelcom 1999

V roku 1999 Ján Pavol II. píše svoj list umelcom. Hneď na začiatku svojho listu sa k nim prihovára týmito slovami: „Nik nemôže lepšie intuitívne pochopiť niečo z toho pátosu, akým Boh na počiatku stvorenia hľadel na dielo svojich rúk, než vy, umelci, geniálni tvorcovia krásy. Odozva onoho pocitu sa nespočetne krát prejavila v pohľadoch, ktorými ste vy, ako umelci každej doby, očarení úžasom nad tajomnou mocou zvukov a slov, farieb a foriem obdivovali dielo vášho talentu a súčasne ste v tom vnímali echo toho tajomstva stvorenia, na ktorom vám chcel dať tajomným spôsobom účasť Boh, jediný Stvoriteľ všetkých vecí.“ (List umelcom 1). V celom liste je jasne vyzdvihnuté tajomstvo Kristovho vtelenia ako stredobod, na ktorý sa umelec musí zamerať, ak chce pochopiť tajomstvo ľudského bytia, sveta a Boha". Krása čerpá svoju životodarnú miazgu práve odtiaľto. Kristovo vtelenie prináša umelcovi inšpirujúce motívy, pretože on „plne zjavuje človeka človeku samému“ (GS 23)

List Jána Pavla II. umelcom

Tak ako umenie bolo inšpiráciou pre myšlienky, ktoré Ján Pavol II. medituje v teológii tela, tak sa tieto myšlienky odrazili v dielach mnohých súčasných umelcov. Predstavujeme aspoň niektorých.

Marko Ivan Rupnik, SJ – slovinský umelec

Marko Ivan Rupnik, jezuita, je známy svojimi farebnými kamennými mozaikami v bazilike sv. Pia v San Giovanni Rotondo, v Lurdoch, Fatime. Je autorom sarkofágu kardinála Tomáša Špidlíka ako i mozaik v Sanktuáriu Jána Pavla II. v Krakove. Jeho mozaiky je možné vidieť i na Slovensku v Kňazskom semári v Badíne a v Katedrále vojenského ordinariátu v Bratislave-Krasňanoch. Jeho prvým veľkým projektom bola rekonštrukcia pápežskej kaplnky Redemptoris Mater vo Vatikáne, zasvätenej pôvodne sv. Matilde. 10. novembra 1996 v roku, kedy slávil pápež 50. výročie svojho kňazstva, oznámil svoj úmysel kaplnku renovovať. Prácami bolo poverené Centrum Aletti, pričom teologickú a umeleckú stránku projektu garantovali p. Marko Ivan Rupnik a p. Tomáš Špidlík. Práce boli dokončené 14. novembra 1999. Vďaka svojej rekonštrukcii sa kaplnka stala umeleckým a liturgickým monumentom súčasnej doby.

V zmysle podobnosti tematického spracovania možno porovnať kaplnku Redemptoris Mater so Sixtínskou kaplnkou. V Sixtínskej kaplnke môžeme pozorovať podivuhodné spracovanie výjavu stvorenia sveta od Michelangela, ktoré nevyzdvihuje len krásu a veľkosť človeka, ale hlavne zázrak stvorenia človeka na obraz a podobu Boha. Podobne aj mozaiky v kaplnke Redemptoris Mater sledujú a dovršujú túto tému: človek je pozvaný k prežívaniu vnútorného života Najsvätejšej Trojice skrze vtelenie a vykúpenie Ježišom Kristom.

DVD: Marko Ivan Rupnik: Keď kamene hovoria Virtuálna prehliadka kaplnky Redemptoris Mater

Dony Mac Manus – írsky figuratívny umelec

Dony Mac Manus – írsky figuratívny umelec

Dony Mac Manus je tzv. figuratívnym umelcom. Pre jeho tvorbu sú charakteristické figúry ľudského tela. Je zakladateľom Írskej akadémie figuratívneho umenia v Dubline. Život tohto umelca ovplyvnila v najväčšej miere Teológia tela Jána Pavla II.: „Keď som sa prvýkrát oboznámil s Teológiou tela, začal som chápať, čo to znamená byť človekom, byť plne ľudským a aká dôležitá je táto identita, keď sa snažím pochopiť iných mužov a ženy a tiež vo vzťahu Boha a mňa, ako kresťana. Odkedy som bol v roku 1999 vovedený do Teológie tela, moju prácu neprestala ovplyvňovať. Myslím, že viac, než slová Jána Pavla II. „Kristus odkrýva človeka človeku,“ by som si ako umelec ani nemohol želať. Ak umelec chápe, že jeho poslanie spočíva v odhaľovaní ľudskej hodnoty, dôstojnosti a osudu, tak potom potrebuje práve túto krátku pravdu Jána Pavla II., aby sa dostal na správnu cestu.“

 www.donymacmanus.com

Urszula Rychlińska – poľská maliarka

Hlavnou témou prác Urszule Rychlińskej je téma manželstva a rodiny. Ovplyvnená štúdiami teológie rodinného života pri Pápežskej Teologickej akadémii v Krakove začala prenášať získané poznatky, myšlienky pápeža a rodinné skúsenosti na plátno. Každý obraz maliarky v sebe nesie posolstvo odvolávajúce sa na učenie Jána Pavla II., zvlášť na Familiaris consortio, List rodinám a Teológiu tela. Vo svojich dielach chce poľská umelkyňa súčasnému človeku pripomenúť, že manželstvo nie je iba pozemskou skutočnosťou, ale tiež nadprirodzenou, ktorá má svoj pôvod vo večnom pláne Boha.
Viac

Peter Weinciller, režisér divadla Teatro colorato

Lúče otcovstva

Divadlo Teatro Colorato uviedlo nádhernú filozoficko-poetickú hru jednej z najväčších osobností 20. a 21. storočia – Karola Wojtyłu v režisérskej taktovke Petra Weincillera, ktorá hovorí o vysoko aktuálnych témach – o absencii a potrebe otca v súčasných rodinách, o témach materstva, synovstva i samoty.

Ďalšie informácie nájdete na

www.colorato.skVideoukážka

Zdroj:

- Christopher West, Teológia tela pre začiatočníkov, 51

- Římsky triptych, Predhovor Jozefa Ratzingera

- Homília Jána Pavla II pri príležitosti sv. omše pri inaugurácii reštauračných prác fresiek Michelangela (8.4. 1994)

- List Jána Pavla II. umelcom

 

- Urszula Rychlińska: Malarstwo, Kraków 2012

- http://www.smn.sk/kz/teologia-tela.html

- http://theses.cz/id/416uuy/Diplomov_prce.pdf

- www.colorato.sk