Mnohí z nás máme v pamäti charizmatickú osobu Jána Pavla II. Menej známe je bohatstvo učenia, ktoré nám zanechal v témach venovaných rodine. Chceli by sme vám aspoň v základných črtách poodhaliť niečo z jeho pohľadu na povolanie k láske, ktorý neprestáva byť ani dnes svetlom pre manželský a rodinný život.

Keď bol Ján Pavol II. ešte krakovským pomocným biskupom, vyjadril v jednom zo svojich článkov zaujímavý paradox: aj keď sa od manželov na ich životnej ceste požaduje veľmi veľa námah, ich cesta často nenachádza patričné ocenenie. Pritom manželstvo ponúka jedinečnú možnosť byť cestou k svätosti. Ak tá spočíva v dokonalosti v Láske a základom manželstva je vzťah dvoch osôb postavený na vzájomnej láske, nie je ničím menším ako pozvaním ku kresťanskej dokonalosti.

Keď bol Karol Wojtyła zvolený za pápeža, mal za sebou bohaté pastoračné skúsenosti v spoločenstve rodín Środowisko (Prostredie). Medzi rodinami – priateľmi spoznával ich radosti aj problémy. Ako kňaz, filozof a teológ nám nechal ako dedičstvo viacero dokumentov venovaných téme manželskej lásky. Medzi nimi vynikajú Láska a zodpovednosťPred zlatníctvom, obe diela z roku 1960 sa venujú ľudskej láske: jedna ako filozofický text a druhá ako dramatická meditácia.

Nie je ničím nezvyčajným, keď krakovský kardinál, ktorý bol horlivým zástancom a propagátorom encykliky Pavla VI. Humanae vitae venovanej manželskej láske, krátko po zvolení za pápeža, zvolá biskupskú synodu o rodine, po ktorej publikuje exhortáciu Familiaris consortio, ktorá si vyslúžila pomenovanie kompendium povolania rodiny. Rodine sa venuje aj v mnohých iných dokumentoch, napríklad v Liste rodinám či v exhortácii o dôstojnosti ženy Mulieris dignitatem.

JP II 1 CBOsobitné miesto však patrí Katechézam o ľudskej láske podľa Božieho plánu, ktorými sprevádzal Cirkev počas stredajších katechéz s malými prestávkami od 5. septembra 1979 do 28. novembra 1984. Katechézy, ktoré možno považovať za rozvinutný komentár k učeniu už spomínanej encykliky Humanae Vitae, sú známe aj ako Teológia tela. Toto slovné spojenie používa sám Ján Pavol II. s cieľom objasniť podstatu sviatosti manželstva a ľudskej lásky. To nie je možné, ak nepochopíme, čo hovorí Božie Zjavenie o zmysle ľudského tela.