2. Co může kněz vědět o lásce (a sexu)?

Motto:

„Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz. Je jedním ze základních témat, na něž jsem se zaměřil v kněžském povolání, službě na kazatelně, zpovědnici a také ve službě, kterou vykonávám psaným slovem.

V člověku milujícím lidskou lásku se rodí také živá potřeba napnout všechny síly pro krásnou lásku.

Láska je totiž krásná.“

Sv. Jan Pavel II.: Překročit práh naděje

Hlavní myšlenky:

Sv. Jan Pavel II. toho o manželství, rodině a sexualitě napsal víc, než všichni papežové a koncily za předchozích 20 století církvedohromady. Oprávněně mu náleží titul „Papež rodiny“.

Když kněz hovoří o lásce, manželství a sexu, nestaví na své osobní zkušenosti. Může ale čerpat z nesmírně bohaté zkušenosti lidí, o které se jako kněz stará. Především však může vycházet ze spolehlivého zdroje, kterým je evangelium – Boží plán s lidskou láskou.

Když kněz naslouchá Ženichovi (Ježíši Kristu) a jeho evangeliu, životní zkušenosti mnoha manželských párů a prosí Boha o darsrdce dobrého pastýře, pak může být pro ty, které Pán volá do manželství, skutečným požehnáním.

Kněz nemusí rozumět každé oblasti manželského života. Má být ale pro manžele svědkem a prostředníkem Boží lásky a péče.

Evangelium patří nejen do kostela, ale i do ložnice. Proto církev s velkou starostlivostí hovoří o manželství, sexu a povolání k lásce.

Otázky k diskusi a dalšímu promýšlení:

 1. Někteří lidé říkají, že kněží (nebo biskupové, včetně papeže) by neměli manželům „lézt do ložnice“. Proč myslíte, že to tvrdí? Co takové tvrzení podle vás znamená? Souhlasíte s ním?
 2. Je něco, s čím z učení církve o manželství a sexualitě nesouhlasíte? Proč si myslíte, že tak církev učí? Seznámili jste se opravdu dobře s argumenty, které pro to uvádí?
 3. Měl by podle vás celibátní kněz vůbec někdy hovořit o manželství nebo sexu? Neměl by tento úkol úplně přenechat těm, kdo žijí v manželství? Proč ano? Proč ne?
 4. Může být kněz pro manžele požehnáním? Čím kněz může manželům pomoci, aby žili dobře své povolání?
 5. Měl by se podle vás papež vyjadřovat k otázkám, které souvisejí s manželstvím a sexuální etikou? Má v této oblasti nějakou zvláštní autoritu?
 6. Může nám dnes Bible něco podstatného říci o povolání k manželství, o sexu a o tom, co je opravdová láska? Neobsahuje jen soubor dobově podmíněných představ a norem?

Doporučené knihy

katolických kněží a biskupů o lásce, manželství a sexu:

 • Wojtyla, K.: Před zlatníkovým krámkem. Paulínky, Praha 2014.
  Velmi krásná a hluboká divadelní hra, která pojednává o příběhu lásky tří párů. Opravdu stojí za přečtení. Možná vás překvapí, co všechno může biskup vědět o manželské lásce.
 • Jan Pavel II.: Teologie těla. Paulínky, Praha 2012. Poměrně náročná četba. Ale v češtině máme i tři další knihy, které papežovo poselství podávají srozumitelně a přístupně (viz http://teologietela.paulinky.cz/Teologie-tela/Literatura-v-cestine )
 • Benedikt XVI.: Myšlenky o rodině. Paulínky, Praha 2010.Ochutnávka toho nejlepšího, co Svatý otec napsal o manželství a rodině.
 • Vella, E.: Výstup na horu manželství, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2014. Knížka napsaná velmi srozumitelně, lidsky, prakticky.
 • Grün, A.: Svátost manželství. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010. Útlá knížka, která se zaměřuje na svatební liturgii.
 • Caffarel, H.: Manželství – cesta k Bohu. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2010. Velmi hluboké a krásné úvahy o Božím plánu s manželstvím. Autor vychází ze své bohaté zkušenosti s doprovázením manželských párů. Je proto velmi realistický.
 • Knotz, K.: Sex, ako ho nepoznáte. Familiaris: Pezinok 2010.Populární polský kněz píše velmi otevřeně a realisticky o radostech a starostech manželského sexu.

Internetové odkazy:

 1. Teologie těla – Povolání k lásce: http://teologietela.paulinky.cz
 2. Katecheze papeže Františka o manželství a rodině:http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=2
 3. Kde hledat české dokumenty církve o manželství, rodině a sexualitě:http://teologietela.paulinky.cz/dokumenty/Kde-hledat-dokumenty-o-rodine-knezstvi-a-panenstvi

Doplňující texty:

1. Kněz – prorok lásky Ženicha

 • Láska Ženicha – uvěřit jí, zakusit ji, nechat se jí proniknout, dát ji poznat druhým – což to není v „popisu práce“ kněze? Ona projasňuje náš život. Je zdrojem naší naděje. Vždyť našim cílem je nebeská svatební hostina.
 • Církev má odvážně, vytrvale a s láskou hlásat Boží plán s manželstvím a rodinou, nabízet snoubencům a manželům duchovní i praktickou pomoc a neúnavně přinášet poselství o Božímmilosrdenství. Hlásání, pomoc, milosrdenství – to je náplň poslání církve v péči o manžele a rodiny.

2. Karol Wojtyla: Láska a odpovědnost

Úryvek z úvodu Wojtylovy knihy Láska a odpovědnost, kde autor odpovídá na námitku, jak může kněz vůbec psát o manželství a sexuální etice, když v manželství nežije.

Úvod k I. polskému vydání (1960)

Existuje názor, že o manželství mohou hovořit pouze lidé žijící v manželství, a o lásce mezi mužem a ženou pouze ti, kteří ji prožívají. Tento názor požaduje osobní a bezprostřední zkušenost jako základ pro to, aby se někdo mohl k této oblasti vyjadřovat. Proto kněží, řeholníci a lidé žijící v celibátu k tématům lásky a manželství nemají co říci. Nicméně i oni často o těchto tématech hovoří a píší. Nedostatek vlastní osobní zkušenosti jim v tom nebrání proto, že mají velmi bohaté zkušenosti, které vyplývají z jejich pastorační činnosti. Při ní se totiž velmi často v různých momentech či situacích setkávají právě s těmito problémy, takže si na základě toho vytvářejí jistou zkušenost, nepochybně nepřímou a „cizí“, ale současně mnohem širší. Právě množství informací z této oblasti je o to více vybízí k obecnějším úvahám a hledání syntézy.

Takto vznikla i tato knížka. Nejedná se o výklad doktríny. Je naopak především plodem neustálé konfrontace doktríny se životem (právě v tom spočívá práce duchovního pastýře). Doktrína – nauka církve – se v oblasti „sexuální“ morálky opírá o evangelium, jehož výpovědi o tomto tématu jsou stručné a současně dostačující. Je až s podivem, že na základě tak malého množství výroků je možné vybudovat tak kompletní systém. Očividně se týkají neuralgických bodů problému, centrálních bodů, které jsou určující pro celou řadu morálních zásad a norem. Stačí mít k dispozici několik textů: Mt 5,27-28; Mt 19,1-13; Mk 10,1-12; Lk 20,27-35; a Jan 8,1-11; 1 Kor 7 (celý); Ef 5,22-23 – abychom si udělali jasný názor na dané téma. V této knížce (která nepředstavuje nějakou exegetickou studii) navazujeme právě na těchto několik nejdůležitějších tvrzení.

I když je samo sestavení norem katolické etiky v oblasti „sexuální“ morálky snadné, každým krokem vyvstává potřeba jejich zdůvodnění. Tyto normy totiž častokrát narážejí na odpor, možná více v praxi než v teorii, a duchovní pastýř, který se především potýká s praxí, musí pro ně hledat zdůvodnění. Jeho úlohou totiž není jen přikazovat či zakazovat, ale odůvodňovat, vysvětlovat a objasňovat.

Překlad K. Skočovský

 

Prevzaté: www.signaly.cz