Zborník z konferencie v Kroměříži „50 let Humanae vitae“

Zahŕňa nielen príspevky z konferencie, ale má tiež obsiahlu prílohu, ktorú zostavil otec Karel Skočovský. Jej súčasťou je preklad encykliky z r. 2014, súhrn literatúry venovanej antikoncepcií a zodpovednému rodičovstvu z pohľadu katolíckej cirkvi a prehľad aktuálneho výskumu v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva od r. 2000.
Príloha tiež zahŕňa časti niektorých cirkevných dokumentov, ktoré sa téme zodpovedného rodičovstva venujú a príhovory pápežov, predovšetkým Pavla VI., ktoré s vydaním encykliky súvisia. Mnohé z týchto príhovorov vychádzajú v českom jazyku prvýkrát.

Podarilo sa vytvoriť publikáciu, ktorá umožní čitateľom hlbšie preniknúť do súvislostí a okolností vzniku encykliky Humanae vitae a pomôže lepšie porozumieť jej posolstvu a jeho naliehavosti a aktuálnosti pre súčasnú dobu.

Veľké poďakovanie patrí prednášajúcim za čas venovaný spracovaniu príspevkov, darcom i všetkým ďalším, vďaka ktorým mohol zborník vyjsť.

Zborník si môžete objednať na stránkach LPP. Členom, sympatizantom a darcom v Čechách aj na Slovensku ho v priebehu februára – marca budeme zasielať zadarmo ako poďakovanie za podporu našej činnosti.