Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu

ponúka akademický program

 

MASTER V TEOLÓGII MANŽELSTVA A RODINY

Charakteristika

Dvoj-ročný akademický program inšpirovaný programom Pápežského Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme, ktorý ponúka interdisciplinárnu formáciu v oblasti manželstva a rodiny. Výstupom je získanie cirkevného diplomu master (vydaného pod autoritou Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme).

 

Formovať myseľ i srdce

Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II, patrónovi tohto programu.

 

FORMOVAŤ MYSEĽ – pretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu.

Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Tento základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.

FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstva – pretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve.

A preto nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné, či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

 

Obsah štúdia

Teologicko-filozofický základ

Osoba z pohľadu teologickej a filozofickej antropológie

Základy morálnej teológie

Špeciálna morálna teológia

Bioetika

Teológia manželstva a rodiny

Manželstvo a rodina v Svätom Písme

Dokumenty Cirkvi o manželstve a rodine

Lektúra diela Karola Wojtylu „Láska a zodpovednosť“

Teológia tela

Kánonické právo manželské

Manželstvo ako sviatosť

Pastorácia manželstva a rodiny

Spiritualita manželského a rodinného života

 

Spoločenskovedný blok

Rodina v právnom systéme spoločnosti

Biomedicínsky rozmer manželského života

Sociológia rodiny

Rodina a sociálna politika

Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny

Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny

Pedagogika rodiny

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

Sprevádzanie manželov a rodín

Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe a kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

 

Vyučujúci

Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenka a zahraničia, viacerí absolventi Pápežského Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok budú zapojení aj zahraniční odborníci. Program garantuje Mons. doc. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

 

Cieľové skupiny

Program je určený pre osobnú formáciu a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, seminaristov, kňazov, zasvätených, študentov i pracujúcich.

  • Hlavným zámerom je ďalšia profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, katechéti, pastorační pracovníci).
  • Ďalším zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).

 

Organizácia štúdia

Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha od septembra do júna. Program ponúkame v dvoch formách:

Externá forma

Jeden akademický rok pozostáva z 12 vopred dohodných termínov (sobôt) v trojtýždňových až mesačných intervaloch. Program jedného vyučovacieho dňa je v čase od 7.50 do 17.10. Súčasťou programu je sv. omša, spoločný obed i priestor na diskusiu a vytváranie vzťahov. Výhodou tohto štúdia je family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s malými deťmi. Vďaka starostlivosti animátorov a FM prenosu prednášky, môže mamička spokojne dojčiť i sledovať prednášku.

Denná forma

Prebieha v pracovných dňoch s dvojnásobnou dotáciou hodín. Jej výhodou je väčší časový priestor i priestor pre interakciu a diskusiu s učiteľmi.

 

Školné

Školné v akademickom roku 2017/18 bolo stanovené nasledovne:

Jednotlivci 300€/akademický rok

Manželský pár 450€/akademický rok

Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady.

Školné je splatné v troch splátkach. V prípade potreby i vo viacerých. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o zníženie, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

 

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžu absolventi bakalárskeho štúdia z oblasti humanitných alebo spoločenských vied (resp. potrebné aspoň tri roky vysokoškolského vzdelania).

Prihlásiť sa môžu aj absolventi strednej školy, im bude namiesto diplomu mater udelený certifikát o navštevovaní programu.

Prihlasovanie na akademický rok 2018/19 bude možné po Veľkej Noci.

K prihláške je potrebné dodať kópiu diplomu dosiahnutého vzdelania, resp. maturitného vysvedčenia, krátky motivačný list a odporúčanie farára. Viac informácií o ich forme zašleme po prihlásení.

 

Kontakty

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89, 041 21 Košice

www.tf.ku.sk

master@tf.ku.sk