Teológia tela pre začiatočníkov

 Stručný úvod do sexuálnej revolúcie Jána Pavla II.

Christopher WestNovo Millenio • 2010 • edícia: Katechéza a formácia

Teológia tela pre začiatočníkov sviežim spôsobom prekladá ohromujúce posolstvo Jána Pavla II. do jazyka bežného čitateľa. Stránku za stránkou, odstavec za odstavcom odkrýva hlboké vzájomné súvislosti medzi sexualitou a najdôležitejšími otázkami ľudskej existencie.

Christopher West vo svojej knihe Teologie těla pro začátečníky zaujímavým spôsobom popularizuje teológiu tela Jána Pavla II. Ide skôr o publikáciu určenú pre nevedcké publikum, no do istej miery je použiteľná aj pre odbornú prácu. Vôľou autora bolo priblížiť náročné teologicko-filozofické dielo bežnej reči čitateľa. Autor vyberá najdôležitejšie citáty z katechéz pápeža a veľmi vhodne ich dopĺňa učením Cirkvi, ktoré teológia tela vysvetľuje i obohacuje. Filozofický prístup Jána Pavla II. vychádza z ľudskej skúsenosti. Pápež verí, že ak to, čo cirkev učí je objektívna pravda, potom by to ľudská skúsenosť mala potvrdzovať.Teológiu tela predstavuje ako sexuálnu revolúciu Jána Pavla II. Robí tak v prvom rade rozumejúc, že teológia tela sa stala komentárom Jána Pavla II. k nepochopenej a neprijatej encyklike Pavla VI. Humanae vitae, ktorá reagovala na antikoncepciu ako materiálny produkt sexuálnej revolúcie. Vidiac tento kontext autor múdro uplatňuje slová životopiscu Georga Weigla, ktorý bol presvedčený o tom, že teológia tela je časovanou bombou, ktorá má vybuchnúť v 21. storočí. Autor predstavuje teológiu tela v rovnakom slede ako ju zostavil aj pápež Ján Pavol II. Začína triptychom ľudských dejín – Stvorením tela, Vykúpením tela a Vzkriesením tela. Pokračuje aplikáciou na dve dôležité povolania – manželstvo a panenstvo pre Božie kráľovstvo, ktoré prepája a vzájomne vysvetľuje práve na snubnom tajomstve Krista a Cirkvi, ktorý chápe ako podstatný pre správne pochopenie snubného významu tela i samotného významu oboch sviatostí. Zo snubnej lásky Krista a Cirkvi plynú jej dôležité vlastnosti a požiadavky. Takáto láska je slobodná, úplná, verná a plodná. V predposlednej časti sa zaoberá sexuálnou morálkou, v ktorej kladie veľký dôraz na správnu interpretáciu čnosti čistoty, ktorá je stredom manželskej spirituality. Na koniec zakončuje úvahami o novej evanjelizácii v súvislosti s teológiou tela. V závere ponúka slovník základných pojmov teológie tela, ktorým dopomáha k prehľadu a systematizácii pojmov.

Český preklad: http://www.zachej.sk/produkt/1102/teologie-tela-pro-zacatecniky/