Stručné predstavenie

Diplom v rodinnej pastorácii je akademicko-formačný projekt, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v jednotlivých diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

Cieľová skupina

 • – manželské páry aktívne v rodinnej pastorácii alebo túžiace po formácii, najmä no nie výlučne, s vysokoškolským vzdelaním
 • – odborníci špecializujúci sa na rodinu, seminaristi a mladí kňazi

Prínos pre Cirkev a rodinu

 • – posilnenie spirituality svätosti v rodine
 • – príprava aktérov rodinnej pastorácie, čiže manželských párov
 • – budovanie kultúry rodiny na Slovensku v atmosfére stupňujúcich sa útokov na manželstvo a rodinu
 • – formácia kňazov

Organizátori

Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodine v Ríme pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a organizačným zabezpečením Akadémie Karola Wojtylu.

Tváre

Prezident Inštitútu Jána Pavla II v Ríme            Prof. Mons. Dr. Pierangelo Sequeri

Riaditeľ programu za Rím                                      Prof. Dr. José Noriega, dcjm

Riaditeľ programu                                                    ThLic. Mgr. Marek Iskra

Akademický zástupca riaditeľa programu          Mgr. Bc. Štefan Žarnay, dcjm, MSMF, PhD.

Duchovný zástupca riaditeľa programu              ThLic. Róbert Neupauer

Sekretariát                                                                 Mgr. Bc. Richard Kucharčík, MSMF, PhD.

 

Piliere programu

Program je postavený na troch pilieroch: akademickom, rodinnom a duchovnom. Ide v ňom teda nielen o vzdelávanie, ale aj o vytvorenie rozmeru spoločenstva a modlitby.

Akademický pilier

Cieľom programu je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá umožní účastníkom pochopiť význam povolania do manželstva, s cieľom spolupracovať na práci pre rodinu vo svojich diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

Akademický zbor

Akademický pilier zabezpečujú tri typy prednášajúcich:

 • – profesori Pápežského inštitútu Jána Pavla II. v Ríme
 • – slovenskí a českí kňazi a laici s titulom z Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme
 • – iní prizvaní odborníci

Kritériom výberu je ich odbornosť a vernosť kresťanskej vízii rodiny vyjadrenej v Magistériu (Lumen gentium, Gaudium et spes, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Veritatis Splendor a ďalších).

Akademická titulácia

Diplom v rodinnej pastorácii bude udelený Pápežským inštitútom Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. Dôležitejšie ako titul je akademický proces a formácia rodiny, posilnenie povedomia spoločenstva rodín a posilnenie bázy pre pastoráciu rodín.

Absolventom programu bude ponúknutá možnosť ukončiť štúdium „Master vo vedách o manželstve a rodine“ na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme.

 

Rodinný pilier

Rodiny zúčastňujúce sa stretnutí vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa navzájom povzbudzuje na ceste svätosti v rodine, v prekonávaní prekážok a v šírení kultúry rodiny s využitím bohatstva jednotlivých hnutí a  spoločenstiev.

 • – stretnutí sa zúčastňuje vždy celá rodina aj s deťmi
 • – v čase vzdelávania rodičov sa deťom sa venuje stály tím formovaných animátorov
 • – okrem toho je vždy priestor pre aktivity celej rodiny

 

Duchovný pilier

program je otvorený pre všetky katolícke rodiny a jednotlivcov rešpektujúc mnohorakosť hnutí a spoločenstiev v  Katolíckej cirkvi.

 • – centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie a sviatosť zmierenia, ruženec, eucharistická adorácia, duchovné rozhovory atď.)
 • – počas každého stretnutia je prítomný duchovný koordinátor a ďalší kňazi

 

Priebeh stretnutí

Každé letné stretnutie pozostáva zo študijného týždňa so šiestimi dňami vyučovania, v rámci ktorých sa strieda akademická činnosť s rodinným životom, odpočinkom, duchovným životom a spolunažívaním. Štúdium začína letným stretnutím, ktoré je podmienkou pre absolvovanie víkendových stretnutí.

Každé víkendové stretnutie pozostáva z  dvoch intenzívnych vyučovacích dní počas víkendu, rovnako kombinujúc aspekty rodinného, duchovného a sociálneho života, tak ako aj v letnom období.

Študijný plán

Študijný plán je rozdelený do troch rokov a to v rámci troch 7-dňových letných stretnutí a deviatich víkendových stretnutí. Každý predmet je ukončený krátkou písomnou prácou. Na konci kurzu manželia spoločne predložia a obhája záverečnú prácu.

Obsah programu je motivovaný učením Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté i do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Jednotlivé predmety majú určenú presnú dotáciu hodín v závislosti od typu stretnutia. Predmety počas letného stretnutia majú dotáciu 4 hodiny, víkendové stretnutia 12 hodín.

 1. Filozofický modul (garantuje ThLic. Maroš Lovič)

Ľudská osoba ako spoločenské bytie (4)

Rodina a sociálna politika (4)

Rodina a práca (4)

Rodina, spoločenstvo osôb (12)

 1. Teologický modul (garantuje ThLic. Marek Iskra)

Zjavenie lásky v Svätom Písme (4)

Rodina v Magistériu Cirkvi (4)

Teológia tela (4)

Teologická analýza medziosobného spoločenstva (4)

Manželstvo, sviatosť tela a lásky (4)

Muž a žena: jednota dvoch (12)

Boží plán s rodinou: sviatosť manželstva (12)

 1. Morálny modul (garantuje ThLic. Róbert Neupauer)

Láska, počiatok a sila spoločenstva (4)

Základy morálky (4)

Otcovstvo a materstvo (4)

Spiritualita manželstva a rodiny (4)

Manželská láska a povolanie k svätosti (12)

Integrácia lásky a dar Ducha (12)

Rodina, svätyňa života: bioetické otázky (12)

 1. Psychopedagogický modul (garantuje doc. Zuzana Chanasová, MSMF, PhD.)

Výchova detí v cnostiach (4)

Psychológia manželského života  (4)

Výchova sexuality a citového života (12)

Manželské krízy: genéza a terapia (12)

Plodnosť v manželstve a plodnosť manželskej lásky (12)

 1. Pastoračný modul (garantuje Mgr. Bc. Richard Kucharčík, MSMF, PhD.)

Odovzdávanie viery v rodine (4)

Chodenie a príprava na manželstvo (4)

Kánonické právo (4)

Pastorácia rodín (4)

 

Náklady

Náklady na absolvovanie programu sú zložené z dvoch častí: z ročného školného a z ubytovacích nákladov.

Školné

Ročné školné je 600 EUR za celú rodinu. Zahŕňa náklady na vyučujúcich, techniku, prípravu, preklad a tlač materiálov a náklady na zabezpečenie animátorov pre deti. Je splatné po čiastkach. Prvé dve splátky je potrebné uhradiť pred plánovaným letným stretnutím nasledovne:

 • – 100 EUR najneskôr do 31. mája
 • – 200 EUR najneskôr do 30. júna

Ďalšie tri splátky sú splatné vždy v sume po 100 EUR, najmenej 2 týždne pred víkendovými stretnutiami.

Ubytovacie náklady

K celkovým nákladom treba osobitne prirátať náklady na ubytovanie a stravu za každú osobu v rodine v závislosti od miesta stretnutia. Cena za dospelého sa pohybuje vždy v rozmedzí 20-25 EUR na osobu a deň vrátane nocľahu a plnej penzie. Pre deti sú poväčšine možnosti zliav (v závislosti od veku a požiadaviek na ubytovanie a stravu dieťaťa). Poplatok za pobyt uhrádza rodina na mieste. Náklady na dopravu sú v réžii rodiny.

 

Prihlasovanie

Prihlasovanie je uzatvorené. Prihlasovanie na budúci akademický rok 2020/21 bude možné na jar 2020.

Doklady potrebné k prihláseniu

– odporúčanie miestneho farára alebo predstaveného

– motivačný list manželského páru s prvkami životopisu oboch manželov

– možno priložiť aj iné odporúčania, napr. odporúčanie vedúceho hnutia, združenia alebo skupiny, ak rodina niekam patrí

Kontaktné údaje

Akadémia Karola Wojtylu

Podháj 37,

974 05 Banská Bystrica

sekretariatakw@gmail.com

“Toto je hodina rodiny. Budúcnosť ľudstva prechádza rodinou ”. sv. Ján Pavol II.